Prevence

METODIK

Metodik prevence PPP: Mgr. Kristýna Babincová Jurková

E-mail: ompa@pppfm.cz

Telefon: +420 558 644 750

Konzultační hodiny pro ŠMP: čtvrtek 12.00 – 15.00 hod, nebo na základě předchozí domluvy i mimo konzultační

Pro školní metodiky prevence

Metodik prevence PPP poskytuje:

• podporu při tvorbě, realizaci či evaluaci školní preventivní strategie, minimálního preventivního programu, ad.

• aktuální informace o koncepcích, strategiích a metodikách v primární prevenci rizikového chování

• konzultace a metodickou podporu při řešení aktuálního případu výskytu rizikových forem chování

• aktuální informace o dalších organizacích nabízejících služby v oblasti primární prevence, včetně krizových a poradenských zařízení

• pomoc při obsahovém zpracování projektových žádostí či grantů

• nabídku možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH pro ŠMP i další pedagogické pracovníky


Další nabízené služby

Intervizní skupina

je založená na principu sdílení zkušeností metodiků prevence s řešením různých pro ně obtížných témat primární a sekundární prevence rizikových jevů, včetně sdílení zkušeností s organizací práce metodika prevence ve školách, jeho funkce v rámci školního poradenského pracoviště. Intervizní skupiny se konají od října do května s frekvencí jednou měsíčně. V případě zájmu a pro více informací kontaktujete MP PPP.

Mapování vztahů v třídních kolektivech formou sociometrického dotazníku a doporučení další práce s třídním kolektivem

Nabízená služba je primárně sondou do vztahů v třídním kolektivu, možnost získat informace o sebevnímání postavení jednotlivých žáků v kolektivu a vhled do preferencí jednotlivých žáků ve vztahu k jejich třídě. Více informací poskytne MP PPP na emailu ompa@pppfm.cz.

Pro žáky, studenty a rodiče

Metodik prevence PPP poskytuje odborné poradenství a psychologickou péči v rámci problematiky rizikového chování dětí a mládeže, např. užívání návykových látek, obtíže ve vztazích s vrstevníky, šikana, netolismus, agresivita, záškoláctví a s tím související výchovné, vztahové a rodinné potíže. Nabízí pomoc jednotlivcům i rodinám v krizových situacích.

• Poradenství pro rodiče, děti a dospívající.

• Poradenství pro rodiny.

• Krizová intervence.

• Telefonické a e-mailové poradenství.

• Poskytnutí kontaktů na ostatní odborná zařízení.

LEGISLATIVA A DOKUMENTY

Zákony

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

• Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

• Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

• Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

• Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník

• Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Vyhlášky

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

• Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků

• Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…)

• Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

• Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři

• Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

• Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Metodické pokyny a doporučení

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28

1. Návykové látky – 1/2019 aktualizace

2. Rizikové chování v dopravě

3. Poruchy příjmu potravy

4. Alkohol u dětí školního věku – 1/2019 aktualizace

5. Syndrom týraného dítěte – CAN

6. Školní šikanování  – aktualizace jaro 2020

7. Kyberšikana – aktualizace proběhla na podzim 2017

8. Homofobie

9. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10. Vandalismus – aktualizace proběhla na podzim 2017

11. Záškoláctví – aktualizace proběhla na podzim 2017

12.Krádeže

13. Tabák- 1/2019 aktualizace

14. Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí

15. Netolismus

16. Sebepoškozování

17. Nová náboženská hnutí

18. Rizikové sexuální chování

19. Příslušnost k subkulturám

20. Domácí násilí

21. Hazardní hraní

22. Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 21149/2016

• Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14

• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22

• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24

• Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j.: 25 884/2003-24

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

Strategie prevence

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

• Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021

• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

• Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-2027

Užitečné dokumenty

Návrh struktury MPP

Návrh struktury ŠPS

Návrh programu proti šikaně

Školní preventivní program pro mateřské a zákl. školy a školská zařízení

Monitorovací tabulka

• Rukověť školního metodika prevence PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019

• Vzorová dokumentace školního metodika prevence včetně návrhu úprav v preventivním programu školy PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019

• Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách,, MŠMT 2015

• Informace o postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví, MŠMT, 2015

• Spolupráce škol a školských zařízeních s policií ČR, J. Cuták, 2012

• Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti, 2015

• Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu č.j: MŠMT-10862/2015

• Zvládání emočně náročných a rizikových situací ,MSK, 2015

• Příručka pro školy, když se stane neštěstí, autorský kolektiv, 2011

• Poznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách, MŠMT, 2016

• Navrhovaná opatření k oblasti šikany ve školním prostředí MŠMT, 2016

• Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc a poradenství v oblasti šikany, MŠMT, 2016

SEPA

SEPA – vstup do systému
Instruktážní videa YouTube

ODKAZY, ZDROJE, LITERATURA

RIZIKOVÉ JEVY VŠEOBECNĚ

MŠMT
Koordinuje po metodické a legislativní stránce prevenci rizikového chování na národní úrovni. Primární prevence je v kompetenci oddělení speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy, úseku prevence.

KRAJSKÝ ÚŘAD MSK
Nabízí metodickou pomoc a spolupráci se všemi zainteresovanými složkami působícími v prevenci rizikového chování. Realizuje státní a krajskou politiku v oblasti prevence. Krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování je Mgr. Andrea Matějková, tel.: 595 622 337, e-mail: andrea.matejkova@msk.cz.

KLINIKA ADIKTOLOGIE
Zaměřuje se na výzkumnou činnost a publikační tvorbu. Na jejich stránkách najdete monografie a další publikace reflektující aktuální a nejnověší přístupy k prevenci založené na výsledcích výzkumných studií.

Odborná společnost prevence rizikového chování


Projekt Odyssea


Charita


Centrum primární prevence


Nadační fond Paragraf


Asociace školních metodiků prevence


Společně k bezpečí


ŠIKANA

Společenství proti šikaně

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

Centrum Anabell

KYBERBEZPEČÍ

Projekt E-bezpečí

www.saferinternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Nebuď obeť

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Poradna pro ženy a dívky

www.rodina.prorodiny.cz

ZÁVISLOSTI LÁTKOVÉ I NELÁTKOVÉ

Modrý kříž


www.drogy.net


www.odrogach.cz


www.drogy-info.cz

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Bílý kruh bezpečí

Odborné časopisy

• Časopis Prevence

• Časopis Třídní učitel

• Bulletin (Ne)Bezpečná škola

• Řízení školy

• Školní poradenství v praxi

Monografie

• Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany, Portál, 2011.

• Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus, 2001.

• Čapek, R.: Třídní klima a školní klima, Praha, Grada, 2010.

• Křivohlavý, J., Mareš, P.: Sociální a pedagogická komunikace. Státní pedagogick nakladatelství, Praha. 1989.

• Šimonovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Portál, 2002.

• Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Portál, 2007.

• Vágnerová, M.: Školní a poradenská psychologie. Karolinum, Praha, 2005.

• Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová J., Novák, P.: Primární prevence rizikového chování ve školství. Centrum Adiktologie, Praha, 2010.

• Canfield J, Wells H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál 1997.

• Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy, Praha, Portál.

• Hermochová, S.: Hry pro život 1 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež, Portál 1997.

• Hermochová, S.: Hry pro život 2 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež, Portál 1997.

• Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Praha, Portál.

• Vágnerová, K.: Minimalizace šikany, Praha, Portál.

• Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 1 – pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007

• Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 2 – pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007

• Krch, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy, Praha, Grada Publishing, 2005.