Informace pro klienty

DĚTI A MLÁDEŽ

Ahoj holky a kluci!

Poradnu můžete navštívit z nejrůznějšími starostmi, ale třeba i tehdy, potřebujete-li si s někým o čemkoli popovídat nebo s něčím poradit. Pokud jste ještě nedosáhli věku dospělosti (18 let), je nutné, aby jeden z vašich rodičů domluvil (osobně na místě nebo telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ) termín setkání. Musí vás pak také do poradny doprovodit a podpisem vyjádřit svolení k tomu, aby se vám mohl pracovník poradny věnovat.

Proč chodí děti do poradny?

Do poradny se chodí pro pomoc či radu, ne za trest. A už vůbec neplatí, že kdo jde do poradny, je nemocný nebo hloupý. Během roku nás navštíví stovky dětí z nejrůznějších důvodů. Často to bývá i z důvodů, za které nemohou. Neprovádíme žádné lékařské zákroky, nepředepisujeme léky ani nedáváme injekce.

Například, když se ti nedaří ve škole, budeme s tebou hledat, proč tomu tak je a co by se dalo udělat pro lepší školní výsledky.

Pro radu chodívají rodiče s dětmi, které mají potíže se soustředěním a zapomínáním, nebo které se obtížněji kontrolují ve svém chování a mívají pak mnoho poznámek za nekázeň.

Jsme tady i pro děti, kterým se nedaří najít kamarády.

Hledáme řešení pro děti úzkostné, smutné, i ty, které mají z neznámých důvodů různé bolesti nebo zdravotní problémy (bolest hlavy, břicha, nevolnosti, závratě, …).

Snažíme se poradit rodičům bezradným při výchově dětí, aby rodina dobře fungovala. Někdy se pracuje se všemi členy rodiny dohromady.

Některé děti potřebují podporu, když se musí vyrovnávat s nepříjemnými událostmi a změnami v rodině (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, onemocnění blízkých…).

Děti, kterým „jde učení samo“, někdy potřebují pomoc s rozhodnutím o způsobu dalšího vzdělávání, s přechodem na víceleté gymnázium, do výběrové třídy,…).

Někteří dospívající žádají radu ohledně výběru školy nebo povolání, ohledně změny studijního oboru.

Někdy pomáháme řešit problémy s respektováním autorit a dodržování pravidel.

Tolik alespoň stručně, dalších důvodů k návštěvě poradny může být ještě celá řada.

Kdo se ti bude věnovat?

V poradně se ti bude věnovat psycholog, někdy i speciální pedagog. Z bílých plášťů strach mít nemusíš, ty nenosíme.

Psycholog umí dobře naslouchat a ptát se na to, co tě trápí. Tím vede k hledání nejlepší cesty při řešení potíží. Rád poradí tobě i tvým rodičům, aby se ve škole i v rodině lépe dařilo. Dokáže posoudit, jestli je školák dostatečně připraven ke vzdělávání, jak podpořit jeho školní úspěch, který studijní obor nejlépe zvolit, atd.

K práci používá hlavně slova, ale nabídne i pastelky ke kreslení, kostky, hračky, skládanky, hádanky, obrázky, atd.


Speciální pedagog pomáhá hlavně s výukovými potížemi. Umí posoudit školní znalosti, odhalit překážky v učení, určit tzv. vývojové poruchy učení – potíže se čtením, psaním, pravopisem, počítáním. Zná postupy a cvičení, jak tyto problémy zmírnit nebo odstranit. Doporučí vhodné učební pomůcky nebo i počítačové programy k nápravě potíží.

Rady poskytne nejen tobě, ale i rodičům a pedagogům, aby se společným úsilím dosáhlo pomoci.

Jak to bude probíhat?

Psycholog nebo speciální pedagog si s tebou budou zejména povídat. O čem – to záleží na tom, proč do poradny ty a tví rodiče přicházíte. Třeba o škole, o rodině, o tvých pocitech či potížích, o problémech mezi vrstevníky, o tvých zájmech, o tvých radostech a starostech, co tě potěší, co rozesmutní atd. Můžeš být naprosto otevřený, co řekneš, se neposuzuje jako správné nebo nesprávné, nemusíš mít strach, že odpovíš špatně, za žádnou odpověď se na tebe nebude nikdo zlobit.

Většinou spolupráce s psychologem nebo pedagogem probíhá bez přítomnosti rodičů, ale pokud si to budeš výslovně přát, zůstane maminka nebo tatínek s tebou.

Psycholog může použít různých testů a úkolů, aby zjistil, co ti jde dobře a kde potřebuješ pomoc. Nebo bude chtít, abys něco nakreslil, vyprávěl, sestavil, aby se o tobě co nejvíce dověděl.

Speciální pedagog bude možná chtít, abys napsal pár vět, něco spočítal, vyřešil nějaké úkoly. Známkování se obávat nemusíš, to se u nás nepoužívá.

RODIČE

Vážení rodiče,

stává se i zodpovědným z vás, že si někdy s výchovou a vzděláváním svých ratolestí nevědí rady nebo propadají nejistotě ve své rodičovské roli. Často pomáhá problém s někým důkladně probrat, vyslechnout rady, ujistit se ve svých postojích nebo své názory přehodnotit. Prvním krokem bývá hledání laické pomoci mezi příbuznými a známými, někdy to k řešení problému postačí. Jsou ale situace, kdy „je každá rada drahá“ - potom neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Můžete si domluvit nejdříve osobní konzultaci s odborným pracovníkem v poradně bez dítěte, abychom si tak vzájemně ujasnili například to, zda Váš problém spadá do naší kompetence, zda Vaše očekávání můžeme naplnit. Od toho se pak bude odvíjet plánování dalšího postupu.

Způsobů, jak navázat spolupráci s poradnou, je několik

Nejčastěji vychází první podnět od pedagogů škol, kteří při osobním jednání se zákonným zástupcem žáka vyjádří podezření na přítomnost jeho výukových, výchovných či jiných obtíží s předpokladem prospěšnosti realizace pedagogicko-psychologického vyšetření. Pokud je zákonný zástupce srozuměn s potřebností intervence poradny, vyplní škola k tomu určený formulář. V něm uvede důvody návrhu vyšetření, popíše projevy žáka ve škole, případně se vyjádří ohledně svých očekávání plynoucích z návrhu poradenské péče.
Pod odkazem formuláře je ke stažení několik jejich verzí vytvořených pro zvažovaná vyšetření dětí předškolního věku, žáků základní školy, žáků s již dříve zjištěnými příznaky vývojových poruch učení nebo u nichž má škola podezření na přítomnost těchto obtíží, a studentů středních škol.

Vyplněný formulář zašle nebo jinak doručí buď škola nebo zákonný zástupce poradně. Zde je tento dokument vnímán jako žádost o vyšetření a na jeho základě je pak klientovi přidělen termín návštěvy i určen pracovník poradny, který se mu bude věnovat. Klient obdrží pozvánku, nebo bude kontaktován telefonicky či e-mailem. Jmenovitě uvedený odborný pracovník poradny je zpravidla určen podle místa školy nebo bydliště rodiny, lze však vyhovět případnému přání žadatele ohledně volby konkrétního psychologa nebo pedagoga poradny. Pokud z jakýchkoli důvodů nevyhovuje stanovený termín, prosíme o včasnou reakci, abychom jej mohli nabídnout jiným zájemcům. S Vámi pak domluvíme termín náhradní.
Plnoletí klienti jsou zváni na vlastní žádost.

Zákonní zástupci a plnoletí klienti mohou navázat kontakt s poradnou i bez vědomí školy. V osobním, telefonickém či elektronickém kontaktu ( viz Kontakty) sami sdělí své požadavky. Sociální pracovnicí budou mimo jiné tázáni na souhlas nebo nesouhlas s vyžádáním dotazníku vyplněného školou. Další průběh je totožný s výše uvedeným.

Odborné vyšetření v poradně má zpravidla tento průběh:

nezletilí se dostaví do poradny v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce. Ve stanovenou dobu vyčkají v čekárně určeného poradenského pracoviště na příchod psychologa nebo pedagoga, který je odvede do své pracovny. Odborné vyšetření je většinou zahájeno společným úvodním rozhovorem na téma upřesnění objednávky. Poté klienti obdrží stručné informace o organizaci, průběhu, náplni a dalších souvisejících okolnostech vyšetření. Zákonní zástupci a plnoletí klienti potvrdí svým podpisem souhlas s realizací pedagogického nebo psychologického vyšetření. Plné znění informovaného souhlasu naleznete zde. Kromě toho stvrdí podpisem skutečnost, že byli seznámeni s informacemi o nakládání s osobními údaji klientů ze strany PPP F-M. Pokud zmíněné dva informované souhlasy zákonný zástupce (zletilý klient) nepodepíše, nemůže být poradenská služba (vyšetření nebo konzultace) poskytnuta.

Doprovázející osoby pak přejdou do vedlejší místnosti k sociální pracovnici za účelem sepsání základních anamnestických údajů, např. o nejbližší historii rodiny, uvedou výčet nemocí, které dítě prodělalo, informace o příp. speciální lékařské péči, o výchovných přístupech v rodině a o dalších faktorech, které vývoj dítěte nebo jeho současný stav významně ovlivňují.

V opodstatněných případech může být odborné vyšetření provedeno za přítomnosti nebo i aktivní spolupráce zákonných zástupců dítěte.

Psychologické vyšetření je provedeno v časovém rozmezí asi dvou hodin včetně úvodního a závěrečného rozhovoru, stejně tak i vyšetření speciálním pedagogem. Někdy je psychologické i pedagogické vyšetření uskutečněno v jednom dni, častěji však v časovém odstupu.

Závěry vyšetření jsou se zákonnými zástupci dítěte či se zletilými klienty podrobně prohovořeny. Odborný pracovník navrhne potřebná opatření a postupy zaměřené ke zmírnění nebo odstranění vzdělávacích obtíží dítěte (žáka, studenta). Zákonný zástupce s nimi stvrdí souhlas svým podpisem. V následné komunikaci se školou pak PPP vyjedná míru a charakter potřebných podpůrných opatření, která budou žákovi poskytována.

Kde jinde možno hledat pomoc

Speciálně pedagogické centrum - kompetence jednotlivých SPC se liší dle druhu postižení žáků, kterým je péče poskytována – vady řeči, zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, mentální postižení, poruchy autistického spektra.

Středisko výchovné péče poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji.

Krizové centrum poskytuje okamžitou pomoc dětem nebo dospělým v těžké životní situaci (kterou nemohou vyřešit vlastními silami).

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí pomoc při řešení problémů rodinného a partnerského soužití, také při mezigeneračních a rozvodových
(i porozvodových) problémech.

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčením psychických poruch
v dětském věku, zejména poruchami vnímání a myšlení, projevování emocí, poruchami chování. V péči dětských a dorostových psychiatrů jsou děti a mládež s dětskou schizofrenií, depresí, fobickými a úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy, těžkými specifickými poruchami chování (s hyperaktivitou), děti a dospívající zneužívající návykové látky, děti z těžce narušeného rodinného prostředí (oběti týrání, pohlavního zneužívání, atd.), … Dětská psychiatrie je lékařská disciplína, k diagnostice i léčbě potíží používá medicínské postupy a prostředky (včetně léků).

Kliničtí psychologové

Mgr. Kulková
Plk. Velebnovského 180, Jablunkov, tel: 774 635 690

Mgr. Dagmar Dokoupilová
Frýdek-Místek, TGM 260, 558 415 921, 731 726 118
Email: dagmardokoupilova@seznam.cz

PhDr. Hana Jursová
Frýdek-Místek, Revoluční 531, hana.jursova@seznam.cz, 737 734 191

PhDr. Marie Cveková
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811, 558 621 661

PhDr. Jarmila Petrovská Ph.D.
Frýdek-Místek, nám. Svobody 14, 777 601 800

Mgr. Radmila Onderková
Frýdek-Místek, Zámecké nám. 26, 603 334 448
email: psycholog.onderkova@seznam.cz, www.psycholog.onderkova.sweb.cz

Mgr. Gabriela Zajacová
Nemocnice Třinec-Sosna, tel. 558 309 589, 607 562 810

Mgr. Michaela Mrowetz Bartáková
SNP 4, Ostrava – Zábřeh
tel. 596 783 707, 608 959 030

PhDr. Marie Fiutowská
Dr. Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka
tel. 595 703 378

Mgr. Eva Jemelková
Sokolská tř. 51, Moravská Ostrava,
tel. 596 114 783

PhDr. Jelena Krásná
Milíčova 8, Moravská Ostrava
tel. 596 116 700

PhDr. Ludmila Mrkvicová
Na Hradbách 4, Moravská Ostrava
tel. 596 127 613

Předškolní vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí