Základní a povinné informace o ppp fm

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
NAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-Místek.
Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol.
V pracovních dnech jsme klientům osobně k dispozici zpravidla od 7,00 do 15,00 hodin, v době naší nepřítomnosti na pracovištích je k dispozici záznamník telefonických vzkazů.

Standardní poradenské služby poskytujeme bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
O poskytnutí poradenské služby může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat i bez vědomí školy. S poskytnutými údaji i s informacemi o jednání v poradně a se závěry vyšetření klienta je nakládáno s maximální diskrétností.

Standardní činnosti poradny

I. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:

1. Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.

2. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.

3. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

4. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol se vzdělávacími problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících.

5. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro:

a) návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací,

b) zařazování a přeřazování žáků se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

c) psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy,

d) psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku nadání a mimořádného nadání žáků,

e) doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

6. Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání.

7. Diagnostika sociálního klimatu a rizikového chování v třídních kolektivech jako podklad pro tvorbu programů prevence rizikového chování.

8. Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

9. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků.

II. Psychologická a speciálně pedagogická intervence:

1. Poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.

2. Včasná poradenská péče a práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, zejména s obtížemi v adaptaci, a jejich dlouhodobé vedení.

3. Základní individuální a skupinová reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, zejména u žáků se specifickými poruchami učení a chování, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

4. Individuální a skupinová práce se žáky základních škol, žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a potížemi, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

5. Individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol.

6. Poradenské nebo poradensko-terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem v případě problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.

7. Poradenské konzultace a poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních a středních škol, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny.

8. Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky).

III. Informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace:

1. Metodické vedení pedagogů a rodičů při:

a) uplatňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáka,

b) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

c) rozvoji komunikace, následně při rozvoji školních dovedností a v návaznosti na plnění vzdělávacích programů,

d) individuálních programech k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální potřeby žáka,

e) podpůrných rodičovských skupinách.

2. Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů rizikového chování a participace na preventivních programech školy. Koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, školních metodiků prevence v základních a středních školách a dalších pedagogických pracovníků škol.

3. Příprava podkladů:

a) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména pro žáky se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol,

b) pro zařazení žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a zejména žáků se závažnými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

4. Při přípravě zpráv a doporučení v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení přihlíží při stanovování podpůrných opatření ve vzdělávání žáka ke klinické diagnóze a léčebným opatřením odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.

5. Zpracování zpráv a doporučení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

6. Pokud školské poradenské zařízení zjistí podezření na klinickou diagnózu žáka, doporučí mu vyšetření zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb v příslušném oboru.

7. Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům:

a) v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol, žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost,

b) poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s vytvářením doporučení ke vzdělávání a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.

8. Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

9. Vyhodnocování realizovaných preventivních programů škol v regionální působnosti pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

10. Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikovým chováním, spolupráce s jejich zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky, kteří je vzdělávají.

11. Koordinace činnosti poradny a centra při vytváření doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, při poskytování souběžné péče.

Vnitřní řád PPP F-M

POVINNÉ ÚDAJE

Informace k povinnému zveřejnění

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímAktuálně platnou zřizovací listinu Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek, příspěvkové organizace (dále jen poradna), vydal Moravskoslezský kraj ke dni 15. 10. 2009. Jako hlavní účel instituce je zde vymezeno poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Předmětem činnosti je zajišťování psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervence, informační, poradenská a metodická činnost. Doplňková činnost zahrnuje pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně jejich zprostředkování. 

V konkrétní formě je náplň činnosti poradny vymezena platnou školskou legislativou – zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 72/2005, ve znění pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Standardní činnosti poradny jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky a také na zdejších stránkách.

Zřizovací listinou a platnou legislativou vymezené služby poradna poskytuje na třech pracovištích. Hlavní pracoviště a zároveň sídlo organizace se nachází ve Frýdku-Místku na ul. Palackého ul. 130. Jedno z odloučených pracovišť sídlí rovněž ve Frýdku-Místku (Palackého ul. 123), druhé odloučené pracoviště je v Třinci. 

PPP Frýdek-Místek je řízena ředitelkou (statutární zástupce) jmenovanou Radou Moravskoslezského kraje. V její nepřítomnosti řídící činnosti přebírá zástupkyně ředitelky. Na odloučeném pracovišti v Třinci je ustanovena vedoucí pracovnice, která organizačně zajišťuje provoz a je ředitelkou pověřena komunikací s veřejností a úřady v místě své působnosti. 

Organizační schéma poradny lze zhlédnout zde

Veškeré další informace o poradně včetně kontaktů, rozsahu úředních hodin pro veřejnost a k nejdůležitějším předpisům vztahujícím se k činnosti poradny lze dohledat na těchto internetových stránkách.

IČO: 60045922
ID datové schránky: qarhkch
bankovní spojení: FIO F-M, č. ú.: 2300107714/2010

Podat žádost o spolupráci či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze u ředitelky v hlavním sídle organizace, a to osobně nebo písemně.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Následující text formuluje pravidla poskytování informací o působnosti organizace jako veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky dle Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon a z něj plynoucí zde uvedená pravidla se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu: Například dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

1) Poradna nesmí poskytnout informaci:
• která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích, členstvích v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech (§ 8 zákona), pokud tak nestanoví zvláštní zákon a nebo žijící dotčená osoba nedá předchozí písemný souhlas.
• která byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (§ 11 zákona),
• která se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením duševního vlastnictví (§ 11 zákona).

2) Přijímáním písemných žádostí o poskytnutí informace, jejich evidencí a koordinací a jejich vyřizováním je v poradně pověřena Mgr. Jana Prokopová a Mgr. Miroslava Šigutová.

3) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pracovník poradny místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní pracovníci poradny neprodleně, v případě písemné žádosti tuto skutečnost sdělí pověřený pracovník žadateli písemně nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

4) Ústní žádost - lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pracovník poradny, který jeho žádost v ústním podání přijímá, k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle citovaného zákona.

5) Písemná žádost - není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do příslušného dokumentu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

6) Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči poradně nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu cit. zákona a nepodléhá evidenci. Pokud je požadovaná informace mimo působnost poradny, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí písemně žadateli. Citovaný zákon nestanoví povinnost postoupit žádost orgánu příslušnému k vyřízení.

7) Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby: písemně, nahlédnutím do příslušného dokumentu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích; poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do dokumentu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích; odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil; odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § l5 odst. 2 zákona).

8) Pověřený pracovník poradny vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:
• datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
• jméno, příjmení a adresu žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
• způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
• datum vyřízení žádosti.

9) Lhůty vyřizování žádostí o poskytování informací - lhůta je doba, ve které musí být informace poskytnuta, nebo ve které musí být vydáno rozhodnutí, že se žádosti o informace nevyhovuje.
Přehled lhůt stanovených citovaným zákonem:
• poskytnutí informací do 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm. c);
• prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 5);
• rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů od přijetí žádosti
• lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci nejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
• odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu do 3 dnů (§ 14 odst. 3 písm. b)
• výzva žadateli, aby žádost upřesnil do 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
• lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna do 30 dnů (§ 14 odst. 3 písm. a)
• lhůta pro podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 16 odst. 1)
• odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
(§ 15 odst. 4)
• lhůta pro vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)

10) Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci l. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.

11) Poskytování informací na základě žádosti je prováděno poradnou za úhradu.
Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto:
osobní náklady: 30,00 Kč za každou započatou 1/4 hodinu práce pracovníka spojené s vyhledáváním informace (s výjimkou první 1/4 hodiny práce)
věcné náklady: 1,50 Kč za 1 kopii formátu A4, 3,00 Kč za 1 kopii formátu A3 3,00 Kč za 1 stránku tisku - černobíle, 100,00 Kč pořízení na CD

cestovní náklady: sazby dle zákona č.119/92Sb., ve znění pozdějších předpisů poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty a.s.
Bezplatně jsou poskytovány ústní informace a dále jednoduché informace, u nichž vyhledávání a předání nepřesáhne 1/4 hodiny práce pracovníka poskytujícího tuto informaci a věcné náklady nebudou vyšší než 10,-Kč.
Žadateli o informaci je na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. V odůvodněných případech může poradna podmínit vydání informací zaplacením úhrady nákladů nebo zálohy alespoň ve výši 50 % nákladů předem.

Způsob úhrady nákladů:
• v hotovosti do pokladny poradny
• složenkou společně s poskytnutou informací.

12) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací je vyhotovena do
1. března a je k nahlédnutí u ředitelky poradny.

13) Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí, jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky a jejich výčet lze také vyhledat přes internetové stránky poradny (odkaz „Legislativa).


Mgr. Miroslava Šigutová, ředitelka

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/seznam_po.html

LEGISLATIVA

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Užitečné adresy

• Metodický portál
www.rvp.cz

• Národní ústav pro vzdělávání
www.nuv.cz

• Školský vzdělávací a informační portál
www.edu.cz

• Národní institut pro další vzdělávání
www.nidv.cz

• Ústav pro informace ve vzdělávání
www.uiv.cz

• Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
www.cermat.cz

• Česká školní inspekce
www.csicr.cz

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Standardní činnosti jednotlivých pracovníků:

Psycholog

provádí:
a) psychologickou diagnostiku za účelem stanovení vzdělávacích opatření pro žáka,
b) individuální diagnostiku, intervence a poradenské vedení dětí, žáků a studentů se vzdělávacími a výchovnými potížemi, které ovlivňují vzdělávání dětí, žáků a studentů,
c) skupinovou a individuální psychologickou diagnostiku jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání,
d) psychologickou diagnostiku a intervence v případech vzdělávacích a výchovných problémů,
e) psychologickou prevenci a reedukaci,
f) poradenské vedení žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy, zejména obtížemi v adaptaci na školní prostředí nebo sociálně-vztahovými problémy,
g) poradenské služby pro zákonné zástupce žáků,
h) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a s rizikovým chováním,
i) krizové intervence,
j) zpracování zprávy z vyšetření,
k) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog

provádí:
a) speciálně pedagogickou diagnostiku zaměřenou na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména na žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
b) speciálně pedagogické poradenství a intervence v rámci komplexní péče o tyto žáky s cílem o dosažení co nejvyššího stupně naplnění jejich vzdělávacích možností a potřeb,
c) reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření, rozvoj dílčích funkcí,
d) poradenské vedení zákonných zástupců včetně rodinných příslušníků dle odborného zaměření pracovníka,
e) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol při zajišťování speciálně pedagogické péče o žáky,
f) zpracování zprávy z vyšetření,
g) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Sociální pracovník

a) provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí,
b) provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků,
c) v rámci poradenské služby realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta,
d) zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci,
e) spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož informace poskytuje v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka,
f) spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby,
g) podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření,
h) spolupracuje s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci,
i) poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu,
j) poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodik prevence

a) zajišťuje za poradnu specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem,
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace,
c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování,
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci rizikového chování angažují, aktualizuje síť odborných zařízení,
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zprávu z naší poradny naleznete zde.

VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád je k přečtení zde.