Ochrana osobních údajů

Svá práva vůči PPP Frýdek-Místek, p. o., uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
Datová schránka: q4hs4wu
tel.: +420 734 647 701
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
_____________

Před zahájením vyšetření obdrží zákonný zástupce nezletilého klienta (zletilý klient) v psané podobě informace o nakládání s osobními údaji v PPP F-M. Jejich přečtení a souhlas s nimi potvrdí podpisem.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PPP Frýdek-Místek pro rodiče (nebo jiné zákonné zástupce) dětí, žáků a neplnoletých studentů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PPP Frýdek-Místek pro zletilé klienty


Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení pro účely minimalizace rizik přenosu Koronaviru (COVID-19) v rámci poskytování poradenských služeb v PPP Frýdek-Místek jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.