Informace pro pedagogy

Vážení pedagogové,

i nadále nabízíme partnerskou pomoc ve Vaší náročné profesi. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s sebou přináší kromě radostí i řadu nesnází, problémů, otázek. Stejně jako Vy máme snahu dětem i jejich rodičům při potížích dobře poradit i jakkoli jinak prospět.
V naší spolupráci se oboustranně vstřícná komunikace dlouhodobě osvědčuje. I ta má ale své meze, a to tam, kde jsme vázáni povinnou mlčenlivostí v případě důvěrných informací o klientovi, nebo i tehdy, jedná-li se o poznatky týkající se vzdělávání dítěte, avšak jeho zákonný zástupce neposkytl písemný souhlas k tomu, abychom je s Vámi projednali. Děkujeme za pochopení.

Jak doporučit žáka k vyšetření v PPP

Podnět školy bývá nejčastějším impulsem k zahájení spolupráce rodičů dítěte (nebo zletilého klienta) s poradnou. Důvodem bývají jak výchovné, tak zejména vzdělávací obtíže – často ve smyslu podezření na přítomnost vývojových poruch učení.

Pokud je pedagog přesvědčen o prospěšnosti či nezbytnosti intervence poradny, jeho prvním krokem by měla být individuální konzultace se zákonným zástupcem dítěte (zletilým studentem), ve které ozřejmí důvody svého návrhu včetně očekávaného efektu odborného vyšetření.

Zákonný zástupce dítěte může na tento podnět pedagoga sám vyjednat návštěvu poradny (osobně, telefonicky, e-mailem). Rychlejším je postup, kdy pedagog vyplní dotazník (viz Formuláře), s uvedenými informacemi zákonného zástupce seznámí a vyžádá jeho podpis jako souhlas s odesláním dotazníku do PPP. Tento vyplněný dotazník je v poradně vnímán jako žádost o vyšetření. Rodiče dítěte jsou pak zpraveni o termínu odborného vyšetření dítěte.

Informace uvedené školou v dotazníku jsou pro porozumění situaci žáka velmi cenné, jedná se o profesionální pohled na jeho výkony a chování v podmínkách odlišných od rodinného prostředí i prostředí poradny.

Prosíme, aby byl dotazník vyplněný školou dodán alespoň týden před termínem vyšetření klienta.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud škola před odesláním žáka do PPP poskytuje podpůrná opatření 1. stupně (jak jí ukládá Vyhláška č. 27/2005 Sb. v platném znění), přiloží k Žádosti o vyšetření také vyplněný formulář „Informace školy o podpůrných opatřeních 1. stupně poskytovaných žákovi“ (viz Vyhl. 27/2005 Sb., §11, odst. 3, písmeno d). Bez této přílohy nebude žádost o vyšetření vnímána jako úplná a škola bude urgována, aby tuto přílohu dodala. Až po dodání všech náležitých součástí žádosti budou osloveni zákonní zástupci žáka (zletilý žák) s termínem vyšetření.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud škola v žádosti o vyšetření žáka v PPP zatrhne požadavek doporučení asistenta pedagoga, pak je povinna k žádosti přiložit vyplněný formulář „Žádost o doporučení asistenta pedagoga“ , kde specifikuje důvody tohoto požadavku, předpokládanou náplň práce AP, charakter podpory atd. Bez této přílohy k žádosti o vyšetření žáka nebude žádost vnímána jako úplná a PPP bude dodání přílohy urgovat. Až po obdržení všech náležitých součástí žádosti budou osloveni zákonní zástupci žáka (zletilý žák) s termínem vyšetření.

Formuláře dotazníků k 1. st. PO a k žádosti o AP najdete v odkazu Formuláře.

Doporučení a zpráva z vyšetření

Výstupem z odborného vyšetření dítěte v PPP je zpravidla písemná zpráva, a to dle rozhodnutí klienta buď interní – zůstává v dokumentaci poradny, nebo je poskytnuta zákonnému zástupci dítěte (zletilému klientovi). Zpráva z vyšetření je určena výhradně zákonnému zástupci (zletilému klientovi), ne škole. Dle svého zvážení může škole kopii zprávy sám předat nebo ji poskytnout k nahlédnutí.

Pokud se vyšetřením klienta dojde k závěru, že jde o dítě, žáka nebo studenta s potřebou podpůrných opatření – čili má speciální vzdělávací potřeby nebo disponuje vysokým nadáním – vydává poradna ke zprávě z vyšetření dokument „Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“. Ten zasílá do datové schránky školy i v případě, že zákonný zástupce (zletilý klient) s doporučením podpůrných opatření ke vzdělávání nesouhlasí. Škola je povinna navržená podpůrná opatření se zákonným zástupcem (zletilým klientem) v osobním kontaktu projednat.

Aby se na toto jednání ve škole mohl zákonný zástupce (zletilý klient) připravit, obdrží v PPP v dojednaném termínu kromě zprávy z vyšetření také kopii dokumentu Doporučení, který byl odeslán do datové schránky školy.

Cizinci

Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ.pdf
https://cizinci.npi.cz/system-podpory-deti-a-zaku-cizincu-v-materskych-a-zakladnich-skolach-zverejneno-kratke-a-dlouhe-video/

Meta o.p.s

https://www.meta-ops.cz/
https://www.meta-ops.cz/newslettery-pro-pedagogy
https://meta-ops.cz/sites/default/files/pp_blok_web_final_0.pdf/

NIDV:

https://cizinci.nidv.cz/
https://cizinci.nidv.cz/metodiky/
https://cizinci.nidv.cz/faq/

ČŠI:

https://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Stanovisko-Ceske-skolni-inspekce-poskytovani-porad

RVP.cz

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20221/ZARAZENI-A-VZDELAVANI-NOVE-PRICHOZIHO-ZAKA-CIZINCE-DO-SKOL-S-MINIMALNIMI-ZKUSENOSTMI-SE-ZAKY-CIZINCI.html/
Dopis_ZNM_EP.pdf
Opatření_ministra_RVP_PV_44476 - EP.pdf

MŠMT:

https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test
https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/cestina-jako-cilovy-jazyk-i-a-ii

Další zdroje:

https://www.auccj.cz/wp-content/uploads/2015/01/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-mladsi-skolni-vek.pdf