Aktivity PPP ve školním roce 2023/2024

Mapování vztahů v třídních kolektivech ve druhém pololetí školního roku 2023/2024

I v druhém pololetí tohoto školního roku byla školám Frýdecko-Místecka a Třinecka nabídnuta služba metodika prevence PPP zaměřena na mapování vztahů třídních kolektivů pomocí sociometrického dotazníku nebo tzv. dynamickou formou mapování vztahů. V měsících únor až květen bylo realizováno mapování vztahů celkem ve 20 třídách. Na sociometrická šetření navazovaly konzultace metodika prevence PPP s třídními učiteli, které byly zaměřeny nejen na předání výsledků mapování vztahů, ale také k metodickému vedení třídního učitele a doporučení v další práci s kolektivem včetně konkrétních doporučení specifických pro daný kolektiv. Nejčastější témata, která se při metodických konzultacích objevovala, byla vyčleňování žáků z kolektivu, narušené vztahy mezi žáky a podezření školy na probíhající počáteční formy šikany. K tradičním tématům, které v rámci metodických konzultací v tomto školním roce dominovaly, přibylo témata metodických konzultací k postupu školy v případě řešení pokročilých fází šikany, a to celkem v osmi třídách.

Vzhledem k zájmu škol o pokračování služby, bude mapování vztahů včetně metodických konzultací pokračovat i v následujícím školním roce.

Setkání školních metodiků prevence - červen 2024

V prvním a druhém červnovém týdnu proběhlo pět setkání školních metodiků prevence z oblastí Frýdecko-Místecka a Třinecka s metodiky prevence PPP Frýdek-Místek. V rámci těchto setkání představila činnost organizace Repette paní Vitásková, která frýdecko-místecké školy upozornila na možnost realizace primárně preventivních programů ve frýdecko-místeckých školách zdarma. Setkání byla věnována evaluaci nejen spolupráce školních metodiků prevence s poradnou v uplynulém školním roce, ale také hodnocení spolupráce s organizacemi nabízející primárně preventivní aktivity. Další náplní setkání byly informace k plánovaným aktivitám metodika prevence poradny v příštím školním roce, informace o plánované konferenci PPRCH organizované krajským koordinátorem prevence a reflexe dotačního řízení pro podporu primární prevence ve školách. Setkání se účastnilo celkem 49 metodiků prevence škol regionu.

Intervizní skupina pro ŠMP v druhém pololetí školního roku 23/24

Ve druhém pololetí školního roku 2023/24 proběhly čtyři intervizní skupiny pro školní metodiky prevence, tři pro oblast Frýdecko-Místecka a jedna pro oblast Třinecka. Intervizní skupina je založená na principu sdílení zkušeností metodiků prevence s řešením různých pro ně obtížných témat primární a sekundární prevence rizikových jevů, včetně sdílení zkušeností s organizací práce metodika prevence ve školách, jeho funkce v rámci školního poradenského pracoviště. Nově mohli školní metodici prevence konzultovat své projekty k žádostem o dotace z MSK. Zúčastnění školní metodici prevence projevili zájem o pokračování této skupiny i v příštím školním roce.

Workshop na téma Sexuální výchova z pohledu lektorky preventivních programů

Workshop se konal v učebně PPP Frýdek-Místek dne 19. 6. 2024. Lektorování se ochotně ujala paní Bc. Michaela Hrušková, která je dlouholetou lektorkou školami velmi oceňovaných programů primární prevence na téma: Jak jsme přišli na svět, nebo Co si nechat líbit od druhých a co ne. Paní Hrušková velmi poutavě a inspirativně hovořila o tom, jak s malými dětmi mluvit o sexuálních tématech, jako jsou mezi pohlavní rozdíly, soukromí a intimita, sexuální zneužívání a stále častěji se mezi dětmi objevující zkušenostech se zhlédnutím pornografického materiálu. Workshopu se účastnilo 10 pedagogů, kteří ve velmi přátelské atmosféře měli možnost paní lektorce pokládat otázky a náměty k další spolupráci lektorky se školou.

Účast metodika prevence PPP na projektu profesionalizace péče o ohrožené děti v MSK

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek je zapojena do dvouletého projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (Číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000162). Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu profesionálů, kteří v Moravskoslezském kraji pracují s rodinami, ve kterých vyrůstají ohrožené děti. Jedná se o rodiny s dětmi do 6 let. Dalším cílem projektu je profesionalizace a podpora systému náhradní rodinné péče v rámci MSK, provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora náhradního rodičovství a zvyšování odbornosti aktérů zapojených do celého systému péče o ohrožené děti. V měsíci květnu proběhla pro účastníky projektu vzdělávací akce na téma obtížná komunikace s rodiči, kterou lektorovala paní Hana Kroupová. Vzdělávání se účastnily zejména pedagogové a vedení mateřských škol, zástupců OSPOD a neziskových organizací z oblasti Frýdeckomístecka a Třinecka.

Přednáška v MŠ ve Vendryni

Dne 21. 5. 2024 proběhla v Mateřské škole-Przedszkole, Vendryně přednáška pro rodiče na téma „Školní zralost, školní připravenost“. Obsah přednášky byl zaměřen na způsoby a možnosti, jak u předškolních dětí optimálně rozvíjet potřebné dovednosti před nástupem do první třídy. Rodiče byli rovněž seznámeni s pracovními materiály a konkrétními návody, které potřebné dovednosti a návyky rozvíjet, zajímali se, jak postupovat v případě, že by bylo vhodné dítěti školní docházku odložit či předčasně dítě zaškolit. Závěrečná část přednášky byla věnována dotazům rodičů, zajímala je především oblast koncentrace pozornosti u předškolního dítěte a její vliv na případný odklad školní docházky, téma emocionální a sociální zralosti a vliv rizikových zdravotních faktorů na zaškolení dítěte. Přednáška pro rodiče probíhala na půdě MŠ, v přátelské a příjemné atmosféře, přednášky se zúčastnilo osm rodičů, včetně paní ředitelky.

Přednáška v MŠ v Bocanovicích

Dne 22. 4. 2024 proběhla v mateřské škole v Bocanovicích přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma ,,Co má umět předškolák". Na setkání v MŠ se dostavili rodiče předškoláků, dále byly přítomni i zaměstnanci MŠ. Rodiče byli informováni o předpokladech, které jsou potřebné pro úspěšné zaškolení dítěte, dále jim byly předány praktické rady pro rozvoj a stimulaci předškolních dovedností jejich dětí, byli seznámeni s metodami, které přispívají k posílení školní připravenosti a podporují plynulý přechod do školního prostředí.

Přednáška a depistáž v MŠ Kaštánek v Návsi

Dne 16.dubna 2024 proběhla v Mateřské škole Kaštánek v Návsi depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Před samotným skupinovým a individuálním vyšetřením dětí byla realizována dne 8.dubna 2024 přednáška, kde byli rodiče informováni o průběhu akce a byli seznámeni s metodami, technikami, cvičeními a pracovními materiály, které přispívají ke kvalitnější školní připravenosti a podporují tak plynulý přechod do školního prostředí. Na žádost jednoho z rodičů byla věnována také pozornost tématu mimořádně nadaných dětí. Přednášky se zúčastnily rovněž dvě pedagožky, které ve třídě předškoláků s dětmi pracují. Vyšetření " Školní připravenosti" u devíti dětí proběhlo v prostorách mateřské školy, kde bylo vytvořeno příjemné a přátelské prostředí, děti tak pracovaly ve svém přirozeném prostředí a práce se jim velmi líbila. Po skupinové a individuální práci s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, kde byly předány informace a podněty, jak dále u jednotlivého dítěte žádoucí vědomosti a dovednosti rozvíjet. Přednáška a depistáž proběhla na této mateřské škole poprvé a dle sdělení pedagogů mají chuť v této aktivitě pokračovat. Tato osvědčená praxe Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek probíhá na mateřských školách v regionu pravidelně a zkušenosti rodičů a pedagogů nás utvrzují v tom, že takto můžeme efektivně přispívat k lepší připravenosti dětí na nástup do školy a tím předejít možným školním obtížím.

Profesní orientace studentů BMA

Dne 3. 4. 2024 proběhlo, již tradiční, skupinové vyšetření studentů druhého ročníku gymnázia Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vyšetření bylo zaměřeno na profesní orientaci studentů s ohledem na budoucí volbu seminárních předmětů. Testování se zúčastnilo 21 studentů. Konzultace výsledků proběhnou v rámci individuálních setkání na půdě PPP Frýdek-Místek dne 22.4.2024.

Přednáška v MŠ Radost ve Frýdku-Místku

Dne 20. 3. 2024 se uskutečnila přednáška na téma „Školní zralost a odklad školní docházky“ v MŠ Radost ve Frýdku-Místku. Zúčastnilo se jí deset rodičů dětí předškolního věku, a to jak ze tříd v budově Anenská, tak z odloučeného pracoviště školky na ulici J.Trnky. Během diskuse rodiče kladli otázky týkající se školní připravenosti dětí, výukových přístupů ve školách v okrese Frýdek-Místek i otázky vztahující se k legislativnímu ukotvení konkrétních záležitostí z oblasti zápisů, zaškolení, odkladů školní docházky atp.

Přednáška v MŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci

Dne 26. 3. 2024 se uskutečnila v prostorách ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma „Co má umět předškolák“. Zúčastnilo se jí třináct rodičů dětí předškolního věku. Rodiče byli seznámeni se základními pojmy charakterizujícími předškolní věk, dále jim byly předány základní informace týkající se školské legislativy v návaznosti na zápisy do škol i možné důvody pro odložení školní docházky. V závěru setkání proběhla diskuse, během které rodiče i pedagožky MŠ kladli otázky týkající se nejen školní připravenosti dětí, ale také dotazy zaměřené na výchovné styly v rodině, režim dne školáka apod. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, ředitelka ZŠ a MŠ spolu s p. učitelkami MŠ vyslovila zájem o realizaci setkání i v příštím školním roce.

Přednáška a depistáž v MŠ Bezručova v Jablunkově

Dne 28. 2. 2024 proběhla v mateřské škole Bezručova v Jablunkově přednáška pro rodiče dětí z MŠ Školní a MŠ Bezručova, na téma: Co má umět předškolák. Na setkání se dostavilo 20 rodičů, ti byli informováni o předpokladech, které jsou potřebné pro úspěšné zaškolení dítěte. Rodičům byla nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Depistáž v MŠ Školní proběhla dne 11. 3. 2024 a zúčastnilo se jí 7 dětí, v MŠ Bezručova dne 18. 3. 2024, pro 11 dětí. Depistáže probíhaly formou skupinového i individuálního vyšetření. K práci byly vytvořeny ze strany mateřské školy, stejně jako v uplynulých letech, adekvátní podmínky, setkání s dětmi probíhalo v příjemné atmosféře. Konzultace s rodiči proběhly v předem domluvených termínech v rámci, kterých jim byly předány praktické rady pro rozvoj a stimulaci předškolních dovedností jejich dětí. Paní učitelky i rodiče dětí ocenily proběhlou akci a mají zájem o její uskutečnění i v příštím školním roce.

Přednáška depistáž v MŠ Nerudova v Třinci

Dne 4.března proběhla v Mateřské škole Nerudova v Třinci depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Před samotným skupinovým a individuálním vyšetřením dětí byla realizována dne 23.ledna 2024 přednáška, kde byli rodiče informováni o průběhu akce a byli seznámeni s metodami, technikami, cvičeními a pracovními materiály, které přispívají ke kvalitnější školní připravenosti a podporují tak plynulý přechod do školního prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována na žádost jednoho z rodičů oblasti grafomotoriky a vyšetření laterality dítěte. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách mateřské školy, kde bylo vytvořeno příjemné a přátelské prostředí. Vedení mateřské školy a učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky, děti tak pracovaly ve svém přirozeném prostředí a práce se jim velmi líbila. Po skupinové a individuální práci s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, kde byly předány informace a podněty, jak dále u jednotlivého dítěte žádoucí vědomosti a dovednosti rozvíjet. Tato osvědčená praxe Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek probíhá na mateřských školách v regionu, včetně této mateřské školy pravidelně a zkušenosti rodičů a pedagogů nás utvrzují v tom, že takto můžeme efektivně přispívat k lepší připravenosti dětí na nástup do školy a tím předejít možným školním obtížím.

Přednáška pro rodiče v Pstruží

Dne 21.2.2024 se uskutečnila přednáška na téma „Školní zralost a odklad školní docházky“ v MŠ Pstruží. Zúčastnilo se ji dvanáct rodičů dětí předškolního věku. Během diskuse rodiče kladli otázky týkající se nejen školní připravenosti dětí, ale také například na výchovné styly v rodině, výukové přístupy ve školách v okrese Frýdek-Místek, problematiku poruch chování, možnosti diagnosticky v PPP, a jiné.

Mapování vztahů v třídních kolektivech metodou sociometrického dotazníku v prvním pololetí školního roku 2023/24 a metodické konzultace s třídními učiteli

Školy Frýdecko-Místecka a Třinecka v uplynulém pololetí tohoto školního roku hojně využily nabídky mapování vztahů v třídních kolektivech metodou sociometrického dotazníku. Této služby měli možnost školy využít v měsících říjen, listopad, prosinec a leden. Bylo realizováno mapování v 26 třídních kolektivech. Nedílnou součástí služby je konzultace s třídním učitelem k aktuální situaci třídy a podrobné zpracování zprávy, včetně doporučení k další práci pedagogů s kolektivem třídy v jejich každodenní praxi. Nejčastější témata, která se při metodických konzultacích objevovala, byla podpora zdravých vztahů v nově vznikajících kolektivech, obtíže v začleňování některých žáků do nových kolektivů, vyčleňování žáků z kolektivů, šikana a problémové vztahy v kolektivech, podpora soudržnosti kolektivu, práce s pravidly v třídním kolektivu, komunikace s rodiči žáků a podpora spolupráce školy a rodičů. Zájem o tuto službu ze strany škol je velký, služba bude pokračovat i v příštím pololetí.

Intervizní skupiny pro školní metodiky prevence v prvním pololetí školního roku 2023/24

Školním metodikům prevence je služba intervizních skupin nabízena v reakci na velký zájem o tuto službu v minulém školním roce. Služba je organizována metodičkou prevence PPP Frýdek-Místek a pravidelnými hosty jsou PhDr. Richard Mohyla, etoped a Mgr. Libor Menšík, etoped. Byla realizována setkání v měsících říjen, listopad, prosinec a leden. Skupina je koncipovaná jako svépomocná, metodici mají možnost sdílet aktuálně řešené případy s kolegy z jiných škol, sdílet metody, techniky práce při realizaci preventivních aktivit a řešení náročnějších situací na jejich školách.

Účast metodika prevence PPP na projektu profesionalizace péče o ohrožené děti v MSK

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek je zapojena do dvouletého projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (Číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000162). Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu profesionálů, kteří v Moravskoslezském kraji pracují s rodinami, ve kterých vyrůstají ohrožené děti. Jedná se o rodiny s dětmi do 6 let. Dalším cílem projektu je profesionalizace a podpora systému náhradní rodinné péče v rámci MSK, provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora náhradního rodičovství a zvyšování odbornosti aktérů zapojených do celého systému péče o ohrožené děti. V měsících říjen a listopad proběhly pro účastníky projektu dvě vzdělávací akce: Jak na náročné projevy dětí ve škole, kterou vedla Helena Pravdová, Emoční vazba a vývojové potřeby dětí, které vedly Jaroslava Krömerová a Martina Pastuchová. Vzdělávání se účastnily zejména pedagogové a vedení mateřských škol, zástupců Ospodů a neziskových organizací z oblasti Frýdeckomístecka a Třinecka.

Spolupráce metodika prevence PPP s pracovní skupinou pro komunitní plánování města Frýdek-Místek: Děti, mládež, rodina

V rámci zářijového setkání byl představen nový vedoucí pracovní skupiny Jan Horák. Při této příležitosti proběhlo mapování potřeb členské základny formou aktivity v menších skupinách. Prostor byl věnován rovněž analýze výsledků dotazníku, který mapoval potřeby základních a mateřských škol ve městě v oblasti primární a sekundární prevence. Sběr dat proběl na konci minulého školního roku, účastnilo se ho 9 škol. Z analýzy vyplynulo, že školy mají velký zájem o vzdělávání v oblasti primární prevence, kvalitní služby externích organizací v oblasti primární prevence jsou na území města nedostačující, primární prevence zneužívání návykových látek je ve městě z pohledu škol neuspokojivě zajištěna. Tématem pro mnohé školy je také financování potřebných primárně preventivních aktivit, zejména v oblasti specifické selektivní a indikované primární prevence. V listopadovém setkání členové skupiny vypracovali materiál pro získání informací o potřebách od zástupců cílové skupiny: dětí, mládeže a rodin v oblasti primární i sekundární prevence.

Depistáže v MŠ Frýdlant nad Ostravicí

Ve dnech 25. 1., 30. 1. a 1. 2. 2024 proběhly v MŠ Frýdlant nad Ostravicí depistáže zaměřené na mapování připravenosti dětí pro vstup do základní školy. Tyto se uskutečnily v prostorách mateřské školy formou skupinového i individuálního vyšetření, celkem se zúčastnilo 28 dětí. Vedení mateřské školy a paní učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky pro práci s dětmi. V odpoledních hodinách se uskutečnily konzultace s rodiči, (popř. jim byl předán náhradní termín ke konzultaci v PPP), u kterých jim byly předány praktické rady pro rozvoj a stimulaci předškolních dovedností jejich dětí, včetně písemně zpracovaných materiálů odbornými pracovníky PPP Frýdek-Místek

Přednáška a depistáž v MŠ Máchova v Třinci

Dne 24.1.2024 proběhla v mateřské škole Máchova v Třinci přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma: Co má umět předškolák. Zúčastnilo se jí 20 rodičů. Tito byli podrobně seznámeni s jednotlivými oblastmi, které jsou potřebné pro úspěšné zaškolení dítěte. Rodičům byla nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Depistáže proběhly v termínech 31.1. a 2. 2. 2024 v prostorách mateřské školy formou skupinového i individuálního vyšetření, celkem se zúčastnilo 15 dětí. K práci byly vytvořeny ze strany mateřské školy adekvátní podmínky, setkání s dětmi probíhalo v příjemné atmosféře. Konzultace s rodiči proběhly v předem domluvených termínech, v rámci, kterých jim byly předány praktické rady pro rozvoj a stimulaci předškolních dovedností jejich dětí.
Paní učitelky ocenily proběhlou akci a mají zájem o její uskutečnění i v příštím školním roce.

Profesní orientace

V období 6.12.2023 až 3.1.2024 proběhla skupinová vyšetření žáků základních škol z oblasti Frýdecko-Místecka. Kromě základních škol, jejímž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek, obce Hukvaldy, Fryčovice, Janovice, Raškovice, Palkovice a Sedliště, projevila o testování zájem také jedna ze soukromých škol. Z celkem desíti participujících škol se testování zúčastnilo 130 žáků devátých tříd. Výsledky vyšetření byly následně konzultovány formou individuálních konzultací s klienty a jejich zákonnými zástupci na půdě PPP Frýdek-Místek.

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky školy na téma – Ditě školně úspěšné

Dne 29.1. 2024 proběhlo čtvrté poslední setkání s pedagogy ZŠ Slezská v Třinci. Této vzdělávací akce se zúčastnili vyučující čtvrtých a pátých tříd. Účelem vzdělávacího semináře bylo rozšířit kompetence v práci se školsky neúspěšnými žáky na 1.st. ZŠ. Na tomto setkání se sešlo sedm pedagogů, během kterého byli seznámeni s faktory a příčinami, které vedou ke školní neúspěšnosti, preventivními opatřeními a strategiemi pro efektivní práci s těmito žáky, se způsoby, jak je podporovat. Zvláštní pozornost byla věnována dopadu práce se školsky neúspěšnými žáky na vnitřní zdroje pedagoga. Závěrečná reflexe účastníků ukázala, že největší přínos měly prožitkové metody, prostřednictvím nichž pedagogové zjišťovali, jak s takovými dětmi pracovat, jak doplňovat a budovat vlastní odolnost, zdroje. Účastníci ocenili přátelskou a důvěrnou atmosféru, pohodu, klid a možnost sdílet s kolegy vlastní zkušenosti, posílili tak motivaci pro další práci.
Vzdělávacího programu se zúčastnilo ve čtyřech na sebe navazujících setkáních 53 pedagogů. Pedagogové svými novými poznatky obohatili své vlastní možnosti a nástroje pedagogické práce. Intenzivní a pravidelnou vzájemnou interakcí se posílila spolupráce mezi PPP Frýdek-Místek a Základní školou Slezská v Třinci.

Profesní orientace

V období od října 2023 do ledna 2024 proběhla na základních školách v Třinci, Vendryni a Jablunkově skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na posouzení profesní orientace. Této služby celkem využilo 139 žáků ze sedmi základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo se žáky a jejich rodiči následně individuálně konzultováno s psycholožkami PPP na odloučeném pracovišti poradny v Třinci.

Přednáška v MŠ Palkovice

Dne 25. 1. 2024 byla realizována přednáška v MŠ Palkovice na téma Školní zralost a školní připravenost. Přednáška proběhla pod vedením psycholožky PPP formou PowerPointové prezentace. Zúčastnilo se jí zhruba 30 rodičů a některé paní pedagožky. V přednášce byly přiblíženy jednotlivé body z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku, zpracovaného MŠMT, obsahující přehled základních dovedností, které má dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Podrobně byly vysvětleny pojmy školní zralost a školní připravenost. Byly představeny dílčí funkce a jejich role, jakou každá z nich plní, při nabývání dovedností čtení, psaní a počítání. Rovněž byla zmíněna možná rizika spojená se zaškolením dítěte, u kterého byla zjištěna nezralost v oblasti percepcí. Rodiče byli dále seznámeni s konkrétními příklady, jak dané oblasti stimulovat, včetně ukázek materiálů, ze kterých mohou čerpat inspiraci. V závěru setkání bylo rodičům ve stručnosti popsáno, jak probíhá posouzení školní zralosti dítěte v PPP a co mohou od této konkrétní poradenské služby očekávat. Přednáška byla doplněna o dotazy mnoha účastníků, které jim byly zodpovězeny na konci prezentace.

Přednáška pro rodiče na téma školní zralost, školní připravenost v Brušperku

Dne 29. ledna 2024 proběhla v prostorách MŠ Brušperk přednáška pro rodiče předškolních dětí na téma školní zralost, školní připravenost. Zúčastnilo se jí 32 rodičů. Tito byli podrobně seznámeni s jednotlivými oblastmi, které toto široké téma obsahuje a zároveň jim byly předány konkrétní rady a náměty, jak mohou předškolní schopnosti a dovednosti u svých dětí rozvíjet doma a podpořit tak jejich úspěšný vstup do prvního ročníku základní školy. V závěru setkání byl i prostor na diskusi a individuální dotazy.

Přednáška a depistáž v MŠ Janáčkova v Třinci

Dne 17. 1. 2024 proběhla v mateřské škole Janáčkova v Třinci přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma: Co má umět předškolák. Setkání na toto téma probíhají v MŠ již řadu let, v tomto roce se jí zúčastnilo 18 rodičů. Rodiče byli informováni o předpokladech, které jsou potřebné pro úspěšné zaškolení dítěte. Byla jim nabídnuta možnost depistáže v prostorách MŠ, ta proběhla 25. 1. 2024 formou skupinového i individuálního vyšetření a zúčastnilo se jí 9 dětí. K práci byly vytvořeny ze strany mateřské školy adekvátní podmínky, setkání s dětmi probíhalo v příjemné atmosféře. Téhož dne odpoledne proběhly konzultace s rodiči, popř. jim byl předán náhradní termín ke konzultaci v PPP. Při konzultačním setkání byly rodičům předávány praktické rady pro rozvoj a stimulaci jejich dětí. Vedení MŠ má zájem o konání této akce i v příštím školním roce.

Přednáška a depistáž

Dne 14. 12. 2023 byla realizována přednáška v MŠ Sluníčko, J. Myslivečka ve Frýdku-Místku na téma Školní zralost, školní připravenost. Přednáška proběhla pod vedením psycholožky a speciální pedagožky PPP a zúčastnilo se jí 21 rodičů. Rodičům a pedagožkám MŠ bylo představeno Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, zpracovaného MŠMT, obsahující přehled základních dovedností, které má dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Rodiče byli seznámeni s konkrétními příklady, včetně ukázek materiálů pro rozvoj potřebných oblastí. V závěru setkání byla rodičům nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Depistáže proběhly v termínech 9. a 11. 1. 2024 v prostorách mateřské školy formou skupinového i individuálního vyšetření, celkem se zúčastnilo 12 dětí. V odpoledních hodinách se uskutečnily konzultace s rodiči, v rámci, kterých jim byly předány praktické rady pro rozvoj a stimulaci předškolních dovedností jejich dětí, včetně písemně zpracovaných materiálů odbornými pracovníky PPP Frýdek-Místek

Přednáška a depistáž

Dne 10. 1. 2024 proběhla v MŠ v Bukovci přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma – Školní připravenost, které se zúčastnilo celkem 22 rodičů. V úvodu setkání byli rodiče seznámeni s předškolními dovednostmi, které by měly děti před nástupem do školy zvládat. K setkání s rodiči paní učitelky MŠ vytvořily velmi příjemné a přátelské prostředí, rodiče aktivně spolupracovali, měli možnost zapojit se i do společné diskuze a sdílení svých rodičovských zkušeností. V závěru setkání byla nabídnuta možnost realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Depistáž, které se účastnilo 9 dětí, se konala 16. 1.2024 v prostorách MŠ, vedení mateřské školy a paní učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky pro práci a dětem se " Hra na školu" líbila. Konzultace výsledků šetření probíhaly po dohodě s rodiči v mateřské škole i v prostorách poradny v Třinci. Rodiče a pedagožky tuto poradenskou práci velmi ocenily a mají zájem v této spolupráci pokračovat i příští školní rok.

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky školy na téma – Ditě školně úspěšné

Dne 15.1. 2024 proběhlo již třetí setkání s pedagogy ZŠ Slezská v Třinci. Této vzdělávací akce se zúčastnili vyučující 2. st. ZŠ, společně se zástupkyní ředitele a školním metodikem prevence. Účelem tohoto vzdělávacího programu bylo rozšířit kompetence v práci se školsky neúspěšnými žáky na 2. st. ZŠ. Na tomto setkání se sešlo14 pedagogů, během kterého byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s faktory a příčinami, které vedou ke školní neúspěšnosti, preventivními opatřeními a strategiemi pro efektivní práci s těmito žáky, se způsoby, jak je podporovat. Zvláštní pozornost byla věnována prožívání a chování žáků, kteří mají výchovné či vzdělávací obtíže. Závěrečná reflexe účastníků ukázala, že největší přínos měly prožitkové metody zaměřené na vlastní prožitky spojené s peadagogickou prací se školsky neúspěšným žákem, dále pak zvědomění, že ačkoliv každý z pedagogů může pracovat trochu odlišným způsobem, žádoucí cíl pedagogů je podobný, což výstižně pojmenoval jeden z pedagogů : " I když děláme věci jinak, míříme stejným směrem. Jsem spokojen s tím, že máme shodu". Poslední setkání s vyučujícími 3.- 5.tříd bude následovat 29.1.2024. Pedagogové ocenili možnost sdílet své osobní zkušenosti, možnost získat nové poznatky k tématu a příležitost pracovat s tímto tématem na základě vlastního prožitku. Tato akce rovněž posílila osobní spolupráci mezi PPP a základní školou, umožnila pedagogům se vzájemně lépe poznat.

Přednáška a depistáž

Dne 4. 1. 2024 proběhla v Mateřské škole, ul. Štefánikova v Třinci přednáška pro rodiče na téma "Co má umět předškolák". Rodiče byli informováni o předpokladech, které jsou potřebné pro úspěšné zaškolení dítěte. Byla jim nabídnuta možnost depistáže zaměřené na připravenost jejich dítěte do školy. V jeho závěru byl vytvořen prostor pro sdílení vlastních výchovných a vzdělávacích zkušeností rodičů. Setkání se účastnilo celkem 21 rodičů. Realizace depistáže proběhla 11. 1. 2024 a zúčastnilo se jí 11 dětí. K práci byly vytvořeny adekvátní podmínky, dětem se" Hra na školu" líbila. Téhož dne odpoledne proběhly konzultace s rodiči, popř. byl předán náhradní termín ke konzultaci v PPP. Setkání s rodiči i dětmi probíhalo v příjemné atmosféře. Rodiče i pedagožky ocenily smysluplnost akce, vedení MŠ má zájem o její pokračování i v příštím školním roce.

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky školy na téma – Ditě školně úspěšné

Dne 8.1.2024 proběhlo již druhé setkání s pedagogy ZŠ Slezská v Třinci. Tentokrát se této vzdělávací akce zúčastnili vyučující 2. stupně ZŠ, společně s ředitelkou a zástupcem ředitele ZŠ. Účelem této akce bylo rozšířit kompetence v práci se školsky neúspěšnými žáky na 2. st. ZŠ. Na tomto setkání se sešlo15 pedagogů, během kterého byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s faktory a příčinami, které vedou ke školní neúspěšnosti, preventivními opatřeními a strategiemi pro efektivní práci s těmito žáky, se způsoby, jak je podporovat. Zvláštní pozornost byla věnována problematice žáků se syndromem ADHD a možnostmi, jak nastavovat ve výuce potřebná podpůrná opatření. Závěrečná reflexe účastníků ukázala, že největší přínos měly prožitkové metody zaměřené na práci se slovem, dále pak zvědomění, že každé dítě potřebuje individuální přístup vyučujícího a jeho pozornost. Jak napsala v závěrečné reflexi jedna z účastnic : " Žák je jedinečná osobnost, která si zaslouží můj čas a pozornost". V následujících týdnech budou následovat další vzdělávací akce určené pro učitele 3. - 5.ročníků a také pro pedagogy 2. stupně základní školy. Pedagogové ocenili možnost sdílet své osobní zkušenosti, možnost získat nové poznatky k tématu a příležitost pracovat s tímto tématem na základě vlastního prožitku. Tato akce rovněž posílila osobní spolupráci mezi PPP a základní školou, umožnila pedagogům se vzájemně lépe poznat.

Přednáška a depistáž v MŠ Vendryně

Dne 5. ledna 2024 proběhla v Mateřské škole Vendryně Zaolší depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Tato osvědčená praxe Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek probíhá na mateřských školách v regionu, včetně této mateřské školy pravidelně a zkušenosti rodičů a pedagogů nás utvrzují v tom, že takto můžeme efektivně přispívat k lepší připravenosti dětí na nástup do školy a tím předejít možným školním obtížím. Před samotným skupinovým a individuálním vyšetřením devíti dětí byla realizována dne 4. ledna 2024 přednáška, kde byli rodiče informováni o průběhu akce a byli seznámeni s metodami, technikami, cvičeními a pracovními materiály, které přispívají ke kvalitnější školní připravenosti a podporují tak plynulý přechod do školního prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována bilingvní výchově a vzdělávání v rodině. Na této vesnické mateřské škole slouží tato setkání také ke společnému sdílení vlastních výchovných a vzdělávacích zkušeností rodičů a k posílení vztahu mezi rodiči a pedagogy mateřské školy. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách mateřské školy, kde bylo vytvořeno příjemné a přátelské prostředí. Vedení mateřské školy a učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky a dětem se " Hra na školu" líbila. Po skupinové a individuální práci s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, kde byly předány informace a podněty, jak dále u jednotlivého dítěte žádoucí vědomosti a dovednosti rozvíjet. Rodiče a pedagožky tuto poradenskou práci velmi ocenily a mají zájem v této spolupráci pokračovat i příští školní rok.

Přednášky v MŠ Frýdlant nad Ostravicí

Ve dnech 12. 12. a 13. 12. 2023 proběhly v MŠ Frýdlant nad Ostravicí přednášky pro rodiče dětí předškolního věku na téma – Školní zralost, školní připravenost. Celkem se jich zúčastnilo 53 zákonných zástupců. Rodiče byli seznámeni s předškolními dovednostmi, které by měly umět zvládat děti před nástupem do školy. V závěru setkání jim byla nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Vše, včetně individuálních konzultací s rodiči by mělo proběhnout v zázemí MŠ.

Školní připravenost

Dne 23.listopadu 2023 proběhla v Mateřské škole Slezská v Třinci depistáž zaměřená připravenost dětí pro vstup do školy. Tato osvědčená praxe Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek probíhá pravidelně a zkušenosti rodičů a pedagogů nás utvrzují v tom, že takto můžeme efektivně přispívat k lepší připravenosti dětí na nástup do školy a tím předejít možným školním obtížím. Před samotným skupinovým a individuálním vyšetřením čtrnácti dětí byla realizována dne 14.listopadu přednáška, kde byli rodiče a učitelky informováni o průběhu akce a byli seznámeni s metodami, technikami, cvičeními a pracovními materiály, které přispívají ke kvalitnější školní připravenosti a podporují tak plynulý přechod do školního prostředí. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách mateřské školy, kde bylo vytvořeno příjemné a přátelské prostředí. Vedení mateřské školy a učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky a dětem se " Hra na školu" líbila. Po skupinové a individuální práci s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, kde byly předány informace a podněty, jak dále u jednotlivého dítěte žádoucí vědomosti a dovednosti rozvíjet. Rodiče a pedagožky tuto poradenskou práci velmi ocenily a mají zájem v této spolupráci pokračovat i příští školní rok.

Přednáška v MŠ Raškovice

Dne 15. 11. 2023 proběhla v MŠ Raškovice přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma – Školní zralost, školní připravenost, které se zúčastnilo celkem 23 zákonných zástupců. Rodiče byli seznámeni s předškolními dovednostmi, které by měly umět zvládat děti před nástupem do školy. V závěru setkání jim byla nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Vše, včetně individuálních konzultací s rodiči by mělo proběhnout v zázemí MŠ.

Metodické setkání se zástupci mateřských škol

V průběhu října a listopadu 2023 proběhla v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku čtyři setkání se zástupci mateřských škol. Celkem se jich zúčastnilo třicet pět pedagogů jak z městských, tak i z vesnických školek. V přátelské a inspirující atmosféře byl prostor k vzájemnému sdílení postřehů a informací k tématům, které jsou v současné době nejaktuálnější - k problematice výchovně náročných dětí, k přidělování asistentů pedagoga, ke školní zralosti i k organizačním záležitostem. Pedagogové měli prostor konzultovat i konkrétní specifické postupy, které ve své každodenní práci používají. Plánujeme, že podobná setkání budou probíhat průběžně i v dalším školním roce a povedou k dalšímu zefektivnění komunikace a spolupráce na obou stranách.

Metodické setkání

Dne 10. 11. 2023 proběhlo v prostorách PPP Frýdek-Místek odloučeného pracoviště v Třinci konzultační setkání s pedagogy MŠ. Bylo zaměřeno na podporu vzájemné a efektivní spolupráce, na aktuální formy vedení, nabídku přednášek pro rodiče předškoláků i realizaci následných depistáží zaměřených na posouzení školní připravenosti. V průběhu setkání zazněla řada dotazů, účastnice měly prostor i pro vzájemnou diskusi a sdílení zkušeností. Akce se zúčastnilo 27 pedagogických pracovníků.

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky školy na téma - Ditě školně úspěšné

Dne 6.11.2023 proběhlo první setkání s pedagogy ZŠ Slezská v Třinci. Tato škola oslovila Pedagogicko-psychologickou poradnu ve Frýdku-Místku s úmyslem rozšířit pedagogické kompetence a znalosti ke zkvalitnění pedagogické práce s žáky, kteří čelí školním neúspěchům. Na tomto setkání se sešlo13 pedagogů 1.-3.tříd. Během setkání byli pedagogové seznámeni s faktory a příčinami, které vedou ke školní neúspěšnosti, preventivními opatřeními a strategiemi pro efektivní práci s těmito žáky, se způsoby, jak je podporovat. Závěrečná reflexe účastníků ukázala, že největší přínos měly informace a trénink dovedností v oblasti komunikace s žáky a jejich rodiči. V následujících měsících budou následovat další vzdělávací akce určené pro učitele 3.-5.ročníků a také pro pedagogy 2.stupně základní školy. Pedagogové ocenili možnost sdílet své osobní zkušenosti, možnost získat nové poznatky k tématu a příležitost pracovat s tímto tématem na základě vlastního prožitku. Tato akce rovněž posílila osobní spolupráci mezi PPP a základní školou, umožnila pedagogům se vzájemně lépe poznat.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Třinecka

Dne 30. 10. 2023 proběhla dvě setkání školních metodiků ZŠ a SŠ z oblasti Třinecka. Setkání určené školním metodikům prevence středních škol bylo obohaceno o představení aktuálních nabízených služeb organizace Hope4Kids, konkrétní nabídku přišla představit lektorka primárně preventivních programů paní Folwarczná. Již tradičními tématy těchto setkání v úvodu školního roku bylo ohlédnutí za uplynulým školním rokem, seznámení s výsledky vyhodnocení evaluačních dotazníků, spolupráce s metodikem prevence v aktuálním školním roce a jeho aktuální nabídka služeb, seznámení s plánovaným i vzdělávacími akcemi pro školní metodiky prevence realizovanými PPP Frýdek-Místek nebo MSK. v závěru setkání byli metodici seznámení s technikami zvládání náhlých stavů úzkosti u žáků.

Vzdělávací akce: Aktuální trendy v zneužívání návykových látek

Dne 23. 10. 2023 proběhla v Základní škole Brušperk přednáška pro pedagogy školy na téma : Aktuální trendy v zneužívání návykových látek. Pedagogové byli seznámení s aktuálním vývojem zneužívání tradičních návykových látek a jejich forem. Velký zájem projevili pedagogové o nové formy zatím legálních látek, které mají velký potenciál vzniku negativních dopadů na tělesné i duševní zdraví jejich uživatelů, především u dětí. V neposlední řadě vzdělávací akce byli pedagogové seznámeni s doporučovanými postupy při nalezení návykové látky ve škole nebo zjištění, že některý z žáků je pod vlivem návykové látky, či ji ve škole nabízí a distribuuje.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Frýdecko-Místecka

Dne 10. a 11. 10. 2023 se konala dvě setkání školních metodiků prevence. Již tradičními tématy těchto schůzek na začátku školního roku bylo ohlédnutí se za uplynulým školním rokem, seznámení s výsledky vyhodnocení evaluačních dotazníků, spolupráce s metodikem prevence poradny v aktuálním školním roce a jeho aktuální nabídka služeb, seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi pro školní metodiky prevence realizovanými PPP Frýdek-Místek nebo MSK. V závěru byli metodici seznámení s technikami zvládání náhlých stavů úzkosti u žáků.

15. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

2. a 3. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 15. Krajská konference zaměřená na primární prevenci rizikového chování, kterou organizuje KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. V úvodu konference byli posluchači zejména z řad školních metodiků prevence seznámeni s aktuálními informacemi o koordinaci a realizaci primární prevence v Moravskoslezském kraji. Profesor PhDr. Miovský Ph. D. ve svém prvním odborném příspěvku představil interaktivní platformu pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování IPREV, která by měla sloužit jako zdroj aktuálních informací jak z teoretické, výzkumné tak praktické oblasti, a také jako nástroj pro plánování a realizaci prevence ve školách. Mgr. Alena Butulová představila možnosti využití poznatků forenzní psychologie při šetření šikany a PhDr. Pavla Doležalová hovořila na téma sebe zraňujícího chování u dětí a mládeže. Poslední příspěvek prvního dne věnoval Mgr. Neuser tématu stabilizace a seberegulace v krizových situacích. Druhý den konference měli posluchači možnost vyslechnout nabídku služeb organizací poskytujících primární prevenci v MSK i mimo něj. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Seminář pro ředitele škol k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)

V prostorách Magistrátu města Frýdek-Místek byl realizován dne 25. 9. 2023 odborný seminář k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pro ředitelé škol zřizovaných městem Frýdek-Místek. Seminář byl organizován Magistrátem města a byl veden Mgr. Kristýnou Babincovou Jurkovou, metodikem prevence PPP Frýdek-Místek. S ohledem na cílovou skupinu byl seminář zaměřen na seznámení ředitelů s možnostmi vedení efektivních preventivních a intervenčních opatření rizikového chování žáků ve škole, a to nejen šikany, ale také různých forem násilí. Zejména pak byli ředitelé seznámeni s nástroji prevence a řešení šikany, které jsou v jejich kompetencích a za nichž jsou přímo odpovědni. Seminářem i následnou diskusí resonoval zájem ředitelů škol zejména o legislativou podpořený postup při zjišťování informací při podezření na výskyt šikany či při výskytu šikany ve školách nebo mimo školu, a zájem o praktické možnosti, které škola má, aby mohla šikanu s větší účinností řešit. Důležité téma pro účastníky semináře bylo rovněž seznámení se s účinnými způsoby komunikace a spolupráce s rodiči svých žáků.

Seminář k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

15. 9. 2023 se uskutečnil v prostorách PPP FM seminář pro školní metodiky prevence, jehož náplní bylo seznámení se s obsahem Metodického pokynu a jeho implementací do školního prostředí. Náplň semináře byla věnována možnostem prevence šikany ve školách se zaměřením na již existující mechanismy a nástroje zajištění bezpečí ve školách a řešení krizových situací. Podstatná část semináře byla věnována tématům: odlišení šikany od jiných forem násilí, škádlení a zlobení, formy šikany, vývojová stadia šikany, diagnostická vodítka při šetření šikany, postup šetření šikany a vymezení základních forem nápravy šikanou narušených či poškozených vztahů ve třídě. Nedílnou součásti bylo vymezení možností spolupráce s odbornými organizacemi při řešení pokročilé šikany a trestně právní odpovědnost školy.

Seminář pro začínající metodiky prevence

12. 9. 2023 se v prostorách poradny setkalo 14 školních metodiků prevence ze základních i středních škol Frýdecko-Místecka a Třinecka, kteří absolvovali čtyřhodinový seminář pro nové a začínající školní metodiky prevence. Náplní semináře bylo seznámení se s možnostmi spolupráce s metodikem prevence poradny, systémem organizace a koordinace prevence na státní, krajské a oblastní úrovni, vymezení funkce školního metodika prevence v legislativě a jeho role v rámci školního poradenského pracoviště a seznámení s dokumenty, jejichž zpracování školou je dáno legislativou.