Aktivity PPP ve školním roce 2022/2023

Mapování vztahů v třídních kolektivech v druhém pololetí školního roku 2022/2023

I v druhém pololetí tohoto školního roku byla školám Frýdecko-Místecka a Třinecka nabídnuta služba metodika prevence PPP zaměřena na mapování vztahů třídních kolektivů pomocí sociometrického dotazníku. V měsících únor, březen, duben a květen bylo realizováno mapování celkem v 10 třídách. Na sociometrické šetření navazovaly konzultace metodika prevence PPP s třídními učiteli, které byly zaměřeny nejen na předání výsledků mapování vztahů, ale také k metodickému vedení a předání doporučení, jak dále pracovat se třídou. Nejčastější témata, která se při metodických konzultacích objevovala, byla vyčleňování žáků z kolektivu, podpora soudržnosti kolektivu, práce s pravidly v třídním kolektivu, komunikace s rodiči žáků a podpora spolupráce školy a rodičů. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu ze strany škol bude mapování vztahů včetně metodických konzultací pokračovat i v následujícím školním roce.

Setkání školních metodiků prevence - červen 2023

V prvním a druhém červnovém týdnu proběhlo celkem pět setkání školních metodiků prevence z oblastí Frýdecko-Místecka a Třinecka s metodikem prevence PPP Frýdek-Místek. Tato setkání byla již tradičně věnována předávání informací týkající se organizace spolupráce škol a poradny. Prostor byl věnován evaluaci nejen spolupráce školních metodiků prevence s poradnou v uplynulém školním roce, ale také hodnocení spolupráce s organizacemi nabízející primárně preventivní aktivity. Další náplní setkání byly informace k plánovaným aktivitám metodika prevence poradny v příštím školním roce, informace o plánované konferenci PPRCH organizované krajským koordinátorem prevence a reflexe dotačního řízení pro podporu primární prevence ve školách.

Intervizní skupina pro ŠMP

Ve druhém pololetí školního roku 2022/23 proběhly čtyři intervizní skupiny pro školní metodiky prevence, tři pro oblast Frýdecko-Místecka a jedna pro oblast Třinecka. Intervizní skupina je založená na principu sdílení zkušeností metodiků prevence s řešením různých pro ně obtížných témat primární a sekundární prevence rizikových jevů, včetně sdílení zkušeností s organizací práce metodika prevence ve školách, jeho funkce v rámci školního poradenského pracoviště. Intervizní skupiny se účastnilo celkem 35 školních metodiků prevence. Zúčastnění školní metodici prevence projevili velký zájem o pokračování této skupiny i v příštím školním roce.

Spolupráce metodika prevence PPP s pracovní skupinou pro komunitní plánování města Frýdek Místek DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

Ve spolupráci s pracovní skupinou pro komunitní plánování MP PPP vypracoval dotazník k mapování potřeb mateřských škol, základních škol a dalších organizací poskytujících primární prevenci. Cílem je zjistit, jaká témata jsou v oblasti primární prevence pro organizace a školy aktuální, jaké jsou potřeby a překážky při realizaci primárně preventivních aktivit. Data získaná v rámci dotazníkového šetření pomohou v rámci komunitního plánování města Frýdku-Místku vytvořit strategii, která bude podporovat efektivní primární prevenci v našem městě a bude reflektovat potřeby škol. Data budou využita rovněž organizacemi koordinujícími a realizujícími primární prevenci při plánování konkrétních primárně preventivních aktivit v následujícím školním roce.

Metodické setkání s výchovnými poradci

Dne 19. 6. 2023 proběhlo v prostorách PPP Frýdek-Místek metodické setkání speciálního pedagoga PPP s výchovnými poradci středních škol Frýdeckomístecka. Náplní společného setkání byla tématika vzdělávání žáků - cizinců (nejen ukrajinské národnosti). Akce se zúčastnilo 7 pedagogických pracovníků, v průběhu setkání měli účastníci možnost klást dotazy, byl vyhrazen prostor i pro vzájemnou diskusi a sdílení zkušeností.

Přednáška a depistáž v MŠ Janáčkova v Třinci

Dne 3. 4. 2023 se uskutečnila v MŠ Janáčkova v Třinci přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma, Co má umět předškolák. Rodiče projevili aktivní zájem týkající se stimulace předškolních dovedností dítěte před jeho nástupem do školy. V závěru setkání vyjádřili zájem o realizaci depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Akce se účastnilo 13 rodičů. Samotná depistáž proběhla dne 16. 5. 2023 v MŠ. Vedením MŠ a pedagogy byly vytvořeny kvalitní podmínky pro samotnou akci. V návaznosti na depistáž pak následovaly individuální konzultace s rodiči.

Metodické setkání pedagogů v rámci MAP

Dne 4. 5. 2023 proběhlo za aktivní účasti odborného pracovníka poradny na ZŠ Raškovice metodické setkání pedagogů v rámci MAP, jehož tematikou byla Spolupráce školy a PPP v kontextu aktuálně platné školské legislativy, s přihlédnutím k podpůrným opatřením. Zúčastnili se ho pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol zapojených do aktivit MAPu, doprovázela ho přátelská pracovní atmosféra i řada dotazů nejen k uvedenému tématu.

Profesní orientace

Dne 5. dubna proběhlo již tradiční, skupinové vyšetření studentů druhého ročníku gymnázia Beskydy Mountain Academy, s. r. o. Testování bylo zaměřeno na jejich profesní směřování. Dne 24. dubna proběhly v prostorách PPP Frýdek-Místek individuální konzultace. Tato setkání navázala na skupinové vyšetření a využilo jich 22 studentů.

Přednáška a depistáž v MŠ v Třinci

Dne 26.4.2023 proběhla v MŠ Štefánikova v Třinci depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy, která je v PPP realizována již dlouhodobě. Zkušenosti pedagogů a rodičů nás přesvědčují o tom, že můžeme takto podporovat kvalitnější připravenost dětí pro nástup do školy a předcházet tak školským obtížím. Skupinového a individuálního vyšetření pěti dětí předcházela přednáška pro rodiče, kde byli rodiče informováni o této akci, taktéž byli seznámeni s tím, jak děti před nástupem do školy co nejlépe připravit. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením MŠ a pedagogy byly zajištěny kvalitní podmínky, dětem se "Hra na školu" velmi líbila. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči v PPP v Třinci, kde byly předány informace a podněty, jak dále potřebné vědomosti a dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet.

Beseda a depistáž v MŠ Slezská v Třinci

Dne 13. a 20.4.2023 proběhla v MŠ Slezská v Třinci depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 15 dětí předcházela beseda pro rodiče předškoláků, kde byli rodiče informováni o průběhu akce, byli seznámeni, jak s předškoláky trénovat žádoucí dovednosti potřebné pro vstup do školy. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením a pedagožkami MŠ byly zajištěny kvalitní podmínky. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči v PPP v Třinci, kde byly předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet. Vedení MŠ a pedagožky ocenily práci PPP, chtějí tuto poradenskou službu využít i v příštím školním roce.

Metodické setkání s výchovnými poradci

Ve dnech 28. 3. 2023, 4. 4. 2023 a 11. 4. 2023 proběhlo v prostorách PPP Frýdek-Místek metodické setkání odborných pracovníků PPP s výchovnými poradci základních škol Frýdeckomístecka. Náplní společného setkání byla v případě výchovných poradců základních škol vzdělávajících žáky 1.-5. ročníku tématika vzdělávání žáků - cizinců (nejen ukrajinské národnosti), která byla pro setkání výchovných poradců základních škol vzdělávajících žáky 1.-9. ročníku rozšířena o nabídku profesního poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků (nejen klientů PPP) s možností realizace jeho testové části přímo ve škole (skupinovou formou). V průběhu setkání zazněla řada dotazů, účastníci měli prostor i pro vzájemnou diskusi a sdílení zkušeností. Akce se zúčastnilo 19 pedagogických pracovníků.

Workshopy pro rozvoj stylu učení

V únoru a březnu 2023 proběhly v prvních ročnících Třinecké obchodní akademie informačních technologii a veřejné správy tři setkání workshopů zaměřených na rozvoj stylu učení. Této vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 41 studentů. Během individuální a skupinové práce měli studenti možnost najít si svůj vlastní styl učení a reálně vyzkoušet vhodné způsoby učení. Pomocí jednoduchých experimentů měli studenti možnost zjistit, jak funguje paměť, dovědět se o problematice zapomínání a využít tak aktuální poznatky k zefektivnění procesu učení. Studenti velmi ocenili přínos této vzdělávací akce a vedení školy vyjádřilo zájem pokračovat v této spolupráci.

Beseda a depistáž v MŠ Nerudova v Třinci

Dne 16. 3. 2023 proběhla v MŠ Nerudova v Třinci depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 7 dětí předcházela beseda pro rodiče předškoláků, kde byli rodiče informováni o průběhu akce, byli seznámeni, jak s předškoláky trénovat žádoucí dovednosti. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením a pedagožkami MŠ byly zajištěny kvalitní podmínky. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči v PPP v Třinci, kde byly předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet. Vedení MŠ a pedagožky ocenily práci PPP, chtějí tuto poradenskou službu využít i v příštím školním roce.

Beseda a depistáž v MŠ Bocanovice

Dne 9. 3. 2023 proběhla v MŠ Bocanovice depistáž zaměřená na posouzení připravenosti dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 6 dětí předcházela beseda s rodiči předškoláků dne 6. 3. 2023. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měl budoucí školák před nástupem do školy umět a dále byli informováni o možnosti depistážního šetření, jeho účelu a průběhu. V závěru besedy byly s rodiči dohodnuty termíny pro individuální konzultace výsledků depistáže jejich dětí. Besedy se spolu s rodiči účastnily i paní ředitelka a paní učitelka, které byly pověřeny zajištěním odpovídajících podmínek pro práci poradenského pracovníka s dětmi. Rodiče ocenili možnost realizace akce v prostorách MŠ, v individuálních konzultacích obdrželi odpovědi na své konkrétní dotazy k problematice zaškolení dítěte, projevili zájem o další možné metody a inspiraci ke stimulaci rozvoje předškolních dovedností. Rovněž ředitelkou MŠ byla oceněna spolupráce, vyjádřila zájem o opakování i v následujícím školním roce.

Úspěšný start do školy a depistáž

Dne 23. 2. 2023 proběhla v MŠ Bezručova v Jablunkově přednáška pro rodiče dětí předškolního věku zaměřená na téma Předpoklady pro úspěšný start v 1. třídě. Jedná se již o tradici společného setkávání v období před zápisem do školy, přednáška byla i tentokrát vedena spolu s klinickou logopedkou. Rodiče byli seznámeni s potřebnými dovednostmi před nástupem do školy i s postupy možného posuzování školní zralosti a školní připravenosti. Informace byly dále doplněny i nabídkou skupinového mapování školní připravenosti v prostorách MŠ, o které rodiče projevili zájem.
V návaznosti na konanou přednášku byl dohodnut termín depistáže. Skupinové vyšetření 9 dětí proběhlo 2. 3.2023 v příjemné a přátelské atmosféře předškolního zařízení. Ze strany MŠ byly připraveny kvalitní podmínky.
Výsledky vyšetření byly prokonzultovány s rodiči, byly jim předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jejich dětí rozvíjet. Vedení MŠ, pedagožky i rodiče dětí vyjádřily spokojenost s takto zajištěnou akcí PPP.

Metodické setkání s výchovnými poradci

Dne 21. 2. 2023 a 28. 2. 2023 proběhlo v prostorách odloučeného pracoviště PPP v Třinci metodické setkání pracovníků PPP s výchovnými poradci základních a středních škol z Třince a blízkého okolí. Cílem společného setkání bylo připomenutí základních informací týkajících se výchovně náročných žáků, žáků s výukovými obtížemi, podpora efektivní spolupráce, nastavení postupů pro vyhodnocování podpůrných opatření v průběhu školního roku, spolupráce se zákonnými zástupci. Setkání bylo provázeno řadou dotazů, proběhlo v přátelské a otevřené pracovní atmosféře. Akce se zúčastnilo celkem 25 výchovných poradců.

Zapojení do projektu PROFESIONALIZACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek se zapojila do projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (Číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000162).
Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu profesionálů, kteří v Moravskoslezském kraji pracují s rodinami, ve kterých vyrůstají ohrožené děti. Jedná se o rodiny s dětmi do 6 let. Dalším cílem projektu je profesionalizace a podpora systému náhradní rodinné péče v rámci MSK, provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora náhradního rodičovství a zvyšování odbornosti aktérů zapojených do celého systému péče o ohrožené děti. V únoru 2023 bylo realizováno první setkání účastníků projektu - zejména pedagogů a vedení mateřských škol, zástupců OSPODů a neziskových organizací z oblasti Frýdeckomístecka a Třinecka. V rámci tohoto setkání byl projekt podrobněji představen paní Mgr. Kučnou. Skupina odborníků pak v rámci diskuze pracovala na konkrétním vymezení termínu ohrožená rodina, ohrožené dítě z pohledu odbornosti jednotlivých členů. Skupina vznesla potřebu multidisciplinární spolupráce a větší propojenosti všech odborností pečující o ohrožené děti.
V následujících dvou letech bude probíhat vzdělávání odborníků v problematice ohrožených dětí a bude vypracováno řešení zefektivnění péče o ohrožené děti odborníky v Moravskoslezském kraji.

Depistáž

Dne 14. 2. 2023 proběhla v MŠ Zaolší depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 11 dětí předcházela beseda pro rodiče předškoláků, kde byli rodiče informováni o průběhu akce, byli seznámeni, jak s předškoláky trénovat žádoucí dovednosti. Skupinové vyšetření proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením a pedagožkami MŠ byly zajištěny kvalitní podmínky. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, byly předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet. Vedení MŠ a pedagožky ocenily práci PPP.

Mapování vztahů v třídních kolektivech v prvním pololetí školního roku 2022/2023

Školy Frýdecko-Místecka a Třinecka projevily již v září velkým zájem o realizaci mapování vztahů v třídních kolektivech. V měsících říjen, listopad, prosinec a leden bylo realizováno celkem ve 21 třídních kolektivech mapování vztahů včetně následných konzultací výsledků sociometrického šetření s třídními učiteli. Cílem mapování bylo zjistit, jaké je postavení jednotlivých žáků v kolektivu, jak žáci v kolektivu vnímají sami sebe a své spolužáky, a jaké pocity v kolektivu zažívají. Nedílnou součástí bylo předání zprávy z mapování a doporučení třídnímu učiteli, jak s třídním kolektivem dále pracovat, na jaká témata se s ohledem na úroveň vývoje třídy jako skupiny a s ohledem na osobnostní vývoj jednotlivců zaměřit, a jakým způsobem je realizovat. Vzhledem k velkému zájmu škol bude služba mapování vztahů v třídních kolektivech probíhat i v následujícím pololetí.

Přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 24. 1 2023 se uskutečnila přednáška v Mateřské škole Horní Domaslavice na téma „Školní zralost a připravenost“. Přednášky se zúčastnili rodiče všech dětí docházejících do předškolního ročníku a některé pedagožky školky. Přítomní rodiče byli seznámeni s legislativním ukotvením odkladu školní docházky, postupem při podání žádosti o posouzení školní zralosti dítěte ve školském poradenském zařízení, dále pak s průběhem vyšetření dítěte v ŠPZ, posuzovanými oblastmi v rámci vyšetření a nakonec s návrhy stimulačních cvičení na rozvoj jednotlivých oblastí, podstatných pro úspěšné zaškolení dítěte. Rodiče byli také seznámeni s charakteristikami klientů spadajících do kompetence pedagogicko-psychologických poraden a do kompetence speciálně pedagogických center. Přednáška byla zakončena diskusí, kdy rodiče i pedagožky kladly dotazy, často s obsahem zaměřeným spíše na problematiku výchovných obtíží.

Metodické setkání

Dne 17. 1. 2023 a 27. 1. 2023 proběhlo v prostorách odloučeného pracoviště v Třinci metodické setkání pracovníků PPP s pedagogy mateřských škol z Třince a blízkého okolí. Bylo zaměřeno na podporu vzájemné a efektivní spolupráce, na tématiku posuzování školní zralosti, práce s výchovně náročným dítětem, dítětem nadaným či cizincem. V závěru setkání byl dán prostor k dotazům, pedagogové se zajímali o možnost posouzení školní připravenosti dětí formou depistáže. Aktuální termíny pro besedy s rodiči v MŠ, depistáže i následné konzultace jsou nyní v jednání. Setkání proběhla v přátelské, otevřené a pracovní atmosféře, zúčastnilo se jich celkem 43 pedagogů MŠ.

Profesní orientace

V období od října 2022 do ledna 2023 proběhla na základních školách v Třinci, Vendryni a Jablunkově skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na posouzení profesní orientace. Této služby celkem využilo 118 žáků ze sedmi základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.

Prožitkové odpoledne

Dne 1. 12. 2022 proběhlo v MŠ Zaolší prožitkové odpoledne s rodiči předškoláků. Setkání s rodiči a pedagogy bylo zaměřené na rozvíjení praktických dovedností rodičů a získávání znalostí potřebných pro výchovu a vzdělávání dětí před nástupem do školy. Závěrečná část byla věnována dotazům rodičů. Setkání proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře. Setkání se zúčastnilo 15 rodičů a 3 pedagogové.

Metodické setkání pro pedagogy mateřských a základních škol

Dne 10.11 a 21.11.2022 proběhlo pracovní setkání pedagogů mateřských a základních škol v Třinci, které bylo zaměřené na práci s dětmi s nežádoucími projevy chování. Prožitkovými metodami práce měly pedagožky možnost si osvojit nové techniky a nástroje zaměřené na žádoucí chování dětí a žáků. Toto metodické setkání probíhalo v pracovní, uvolněné atmosféře, paní učitelky měly možnost společně s lektorkami sdílet jednotlivé kazuistiky dětí, společně se zamyslet a zapracovat na způsobech řešení problémů dětí. Celkem se akce zúčastnilo 32 pedagogů.

14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

3. a 4. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování, kterou ve spolupráci s oblastními metodiky poraden MSK organizuje krajský koordinátor primární prevence MSK. V úvodu konference byli posluchači seznámení s aktuálními informacemi o prevenci v Moravskoslezském kraji a na úrovni MŠMT – strategie prevence, připravované dotační programy, vyhodnocení monitorování situace rizikového chování. Následoval dvoudenní program, jehož náplní byly příspěvky hlavních hostů konference: O rizicích komunikace uvnitř sborovny promluvila pan David Čáp, o mýtech ovlivňujících preventivní programy hovořil pan Martin Kožíšek, a paní Hana Cisovská přednesla zajímavý příspěvek o dramatické výchově a dramaterapii v prevenci. Druhý den konference byl věnován prostor organizátorům primárně preventivních aktivit v rámci MSK a ti měli možnost posluchačům představit své aktivity plánované pro tento školní rok. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Setkání školních metodiků prevence

V zářijových a říjnových dnech proběhlo celkem pět setkání školních metodiků prevence s oblastí Frýdeckomístecka, Třinecka a Jablunkovska. Setkání se celkem účastnilo 39 školních metodiků prevence. Setkání byla věnována vymezení rozsahu spolupráce mezi metodikem prevence PPP a školními metodiky prevence pro aktuální školní rok 2022-23. Školní metodici byli seznámení s výstupy systému SEPA pro oblast Frýdeckomístecka a Třinecka za minulý školní rok, s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, s metodikami a materiály, které mohou využít v rámci prevence duševních problémů a duševních poruch žáků a studentů. Metodici měli možnost sdílet a konzultovat aktuálně řešené problémy, na které v rámci plnění funkce metodika prevence ve školách narážejí. Větší prostor byl věnován vymezení a popsání povinné dokumentace školního metodika prevence dle vyhlášky 72/2005 Sb.