copyright ©2011, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek | design by HVD

Základní charakteristika našeho zařízeníPedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, je školským poradenským zařízením, které poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve věku od tří let do ukončení vzdělávání.

Bezplatně poskytované služby jsou určeny nejen jim, ale také jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-Místek.

Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol nebo navštíví rodinu klienta v místě bydliště.

V pracovních dnech jsme klientům osobně k dispozici zpravidla od 7,00 do 15,00 hodin, v době naší nepřítomnosti na pracovištích je k dispozici záznamník telefonických vzkazů.


Odborné vyšetření provádíme na doporučení či žádost rodičů, školy, lékaře, klinického logopeda, střediska výchovné péče (SVP), speciálně pedagogického centra (SPC), odboru sociálních služeb a sociální péče, příp. jiných subjektů.

Podmínkou psychologického či pedagogického vyšetření dítěte je písemně vyjádřený souhlas zákonných zástupců. Ti mohou požádat o konzultaci nebo vyšetření dítěte i bez vědomí školy. S jimi poskytnutými údaji i s informacemi o jednání v poradně a se závěry vyšetření dítěte je nakládáno s maximální diskrétností.Standardními činnostmi poradny jsou psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a na ni navazující intervence, a to buď v individuální nebo skupinové formě. Vztahují se především k následujícím oblastem:


- posouzení vývojové úrovně nebo mapování nerovnoměrností vývoje dětí předškolního věku, problematika jejich výchovných obtíží

- zjišťování předpokladů pro školní docházku a práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.

- diagnostika výukových potíží i mimořádného nadání dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol

- zajišťování podkladů k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu vývojových poruch učení a chování či žáků mimořádně nadaných, včetně reedukace u žáků, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči

- řešení komplikací při volbě další školy či povolání, pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu, kariérové poradenství

- diagnostika a práce s žáky základních a středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání

- diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů

- poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka


Kromě těchto zmíněných standardních činností poskytujeme (v akutních případech) krizovou intervenci, dále metodické konzultace pedagogům a preventistům sociálně patologických jevů ve školách, organizujeme vzdělávací akce, přednášky, semináře, ..., studentům VŠ a VOŠ umožňujeme odborné stáže na našem pracovišti, atd.